top of page
contact-1.png

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PrEP ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ, ਕਲੱਬ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ Facebook 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ PrEP ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ

bottom of page