top of page
home-3.png
Bạn có phải  một bác sĩ?  

Chúng tôi thích giúp những người kê đơn hỗ trợ bệnh nhân của họ. Nhận một số thông tin cho phòng khám của bạn!

If your doctor needs some help with prescribing you PrEP, you can download and take this letter to your appointment:

Online PrEP Services

Can't see a doctor in person?

Try an online PrEP prescription service instead:

 

PrEP.Health

Hey Fella

doctor-standing.png
Bạn có phải  một bác sĩ?  

Chúng tôi thích giúp những người kê đơn hỗ trợ bệnh nhân của họ. Nhận một số thông tin cho phòng khám của bạn!

bottom of page